Sunday, July 29, 2007

Perlantikan Ketua Polis Negara

Sementara kita panas membincangkan beberapa khabar angina berhubung-kait dengan Ketua Polis Negara serta lanjutan perkhidmatannya. Berikut adalah sedikit maklumat yang sempat saya perolehi untuk perbincangan secara konstruktif.

Akta Polis 1967

Perkara 5(1) Maka hendaklah dilantik seorang Ketua Polis Negara, seorang Timbalan Ketua Polis Negara dan beberapa Pusuruhjaya-pesuruhjaya dan Timbalan-timbalan Pesuruhjaya dan pegawai-pegawai kanan polis dan pegawai-pegawai rendah polis dan konstabel-konstable sebagaimana disifatkan peril bagi maksud melaksanakan Akta ini.

Perkara 5(2) Pangkat-pangkat bagi Pegawai-pegawai Kanan Polis dan Pegawai-pegawai Rendah Polis adalah seperti disenaraikan di dalam Jadual Pertama.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia

Article 140 Police Force Commission
140(4) The Yang di-Pertuan Agong may designate as special posts the posts of Inspector General of Police, Deputy Inspector of Police and any other posts in the police force which in his opinion are of similar or superior status; and the appointment of any post do designated shall not be made in accordance with Clause (1) but shall be made by the Yang di-Pertuan Agong on the recommendation of the Police Force Commission.

140(5) Before acting in accordance with Clause (4) on the recommendation of the Police Force Commission, the Yang di-Pertuan Agong shall consider the advise of the Prime Minister, and may once refer the recommendation back to the Commission in order that it may be reconsidered.

Pada kefahaman saya, sungguhpun Perdana Menteri dan Suruhanjaya Plois mempunyai kuasa mencadangkan calon Ketua Polis Negara, namun Yangdi-Pertuan Agong boleh rujuk balik cadangan itu kepada Suruhanjaya sebelum diperkenankan. Adakah tafsiran saya benar kerana saya jahil dalam bidang perundangan?

a. Dalam perkara yang sama, adakah sebarang peruntukan menjelaskan Yang di-Pertuan Agong mesti menerima cadangan daripada Perdana Menteri dan Suruhanjaya selepas penolakan kali pertama? Ini bermaksud berapa kalikah Yang di-Pertuan Agong boleh menolak cadangan sekiranya calon kali ke-2 atau ke-3 juga tidak memuaskan Yang di-Pertuan Agong?

b. Apa pula implikasi perundangan sekiranya Perdana Menteri dan Suruhanjaya bertegas kepada calon asal sekiranya Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan, bolehkah lantikan caldangan Perdana Menteri dan Suruhanjaya diteruskan bertugas?

Perlu saya TEGASKAN DI SINI PERBINCANGAN HANYA KADAR perbincangan ilmiah, TIDAK SAMA SEKALI mana-mana pihak cuba mentafsirkan perbincangan ini sebagai menghasut perselisihan mana-mana agensi atau jabatan. Kita wajar melihat perara ini dari sudut perundangan yang mungkin kabur dalam sudut-sudut tertentu.

Perkara ini mungkin mirip dengan pertikaian bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah. Umpamanya dalam isu perkahwin biasa bukan Melayu. Pasangan kelamin mendaftarkan perkahwinan di bawah Akta Perkahiwnan. Sekiranya ada satu pihak bertukar menganut Islam, dalam pertikaian penceraian, peragihan nafkah dan sebagai wajar ikut sistem svil atau Syariah?

Adakah contoh ini mempunyai prinsip yang serupa? Misalnya Ah Chong dan Awang adalah warganegara Malaysia. Ah Chong menandatangan satu perjanjian pinjam wang daripada Awang di Kuala Lumpur sebanyak RM100,000.00. Satu tahun kemudian, Ah Chong mendapat kewarganegaraan Thailand sambil melepaskan warganegara Malaysia tetapi masih menetap di Kuala Lumpur.

Persoalan timbul:

1. Adakah perjanjian pinjaman wang dengan Awang itu tidak sah lagi?

2. Sekiranya Awang cuba mengambil tindakan mahkamah, Awang perlu pergi Thailand sebab Ah Chong waganegara Thailand sekarang; atau terus di Malaysia kerana perjanjian asal pinjaman dibuat di Malaysia?

3. Bolehkah Awang membekukan harta Ah Chong yang ada Malaysia sekiranya Ah Chong meninggal dunia dan hutangnya masih belum jelas? Pakai Mahkamah Thailand atau Malaysia? Adakah pertukaran kewarganegaraan Ah Chong menjejaskan perjanjian pinjaman? Kenapa?

No comments: